Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Kierownik Studiów: dr inż. Jan Sas.


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest aktualizacja i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy, niezbędnych w przystosowaniu przedsiębiorstwa do aktualnych warunków ekonomicznych, szkolenie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi i organizacjami oraz prezentacja wybranych metod i technik służących do podejmowania decyzji strategicznych. Stąd też studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania. Zajęcia mają formę wykładów, seminariów oraz laboratoriów i prowadzone są przez pracowników Wydziału Zarządzania AGH, a także przez specjalistów – praktyków współpracujących z Wydziałem Zarządzania. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacze otrzymają konspekty do poszczególnych przedmiotów, a w razie potrzeby również materiały pomocnicze.

Organizacja i czas trwania

Zajęcia są prowadzone od października do czerwca, w formie dwudniowych sesji dydaktycznych – zwykle jeden raz w miesiącu (sobota od godz. 9.30 do 16.30, niedziela od godz. 9.00 do 16.00, czyli 16 godzin w ciągu 2 dni). Razem studia obejmują 150 godzin zajęć lekcyjnych.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są głównie do średniej i wyższej kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach różnych branż, osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz osób, które ukończyły studia i pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania.
Program studiów oferuje szeroką wiedzę niezbędną do podejmowania kluczowych decyzji w dziedzinie zarządzania firmą.

Opłata

To 4.200 zł/rok; płatność semestralnie, z góry, przed rozpoczęciem semestru.

Dyplom ukończenia

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń, zdaniu wszystkich egzaminów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.